Czego potrzebuje Lublin?

Jednym ze zwycięskich projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 był projekt „Czego potrzebuje Lublin?”. Jego celem było zbadanie opinii mieszkańców Lublina o jakości życia w mieście, określenie ich potrzeb i oczekiwań w zakresie modernizacji i rozwoju poszczególnych dzielnic. Również oceniono dotychczasową realizację projektów ze środków Budżetu Obywatelskiego.

W ramach projektu zrealizowano dwa główne działania badawcze, które wzajemnie się uzupełniają i wykorzystują różne techniki badawcze. Pierwszym z nich było badanie realizowane techniką wywiadu bezpośredniego na próbie 1 101 mieszkańców, przeprowadzane w Biurach Obsługi Mieszkańców za pomocą kwestionariusza opracowanego na potrzeby monitorowania Strategii Lublin 2020. Drugim działaniem badawczym było badanie internetowe mieszkańców Lublina przeprowadzone podczas głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego 2019, w którym wzięło udział 6 327 osób.