Idea strategii

Przyszłość Lublina, zapewnienie naszemu miastu trwałych możliwości rozwoju, a przede wszystkim wykorzystanie szans rozwojowych, które oferuje perspektywa finansowa Unii Europejskiej na okres programowania 2014–2020, to kluczowe powody opracowania Strategii Lublin 2020. Stojące przed nami wyzwania wynikają nie tylko z wyrównywania dysproporcji w rozwoju największych miast Polski i Europy. Dotyczą także zintegrowanego zarządzania i w coraz większym stopniu polegają na wpisywaniu miasta w międzynarodowe sieci współpracy, poprzez sprzyjanie sytuacjom, w jakich Lublin okaże się ważnym, a wręcz niezbędnym ogniwem powiązań gospodarczych, kontaktów naukowych i kulturalnych.

Strategia Lublin 2020 wyznacza cztery główne Obszary Rozwojowe: Otwartość, Przyjazność, Przedsiębiorczość i Akademickość. Potrzeba koncentracji na wspomnianych Obszarach jest konsekwencją przeprowadzonych analiz oraz rozwinięciem celów poprzedniej strategii rozwoju miasta Lublin. Niniejsza strategia nie jest spisem wszystkich działań realizowanych przez samorząd, lecz opisuje zakres zasadniczych zmian pożądanych dla rozwoju Lublina.

Strategia nie przypisuje realizacji tych priorytetów konkretnym strukturom, lecz stawia je jako zadania dla wszystkich, w granicach przypisanych im kompetencji wraz z potrzebą ich integralnego współdziałania. W równym stopniu dokument ten jest także ofertą współpracy samorządu skierowaną do instytucji i podmiotów uznających wyznaczone cele za wspólne. Może być on inspiracją dla ich własnych planów i inicjatyw, gwarantując przychylność samorządu. Strategia zakłada dobrowolne włączanie się w jej realizację i stanowi podstawę do budowania wielorakich partnerstw na rzecz realizacji jej zadań.