Proces tworzenia

Prace nad Strategią Rozwoju Lublina na lata 2013-2020 rozpoczęły się w 2011 r. W początkowej fazie polegającej na wypracowaniu założeń uczestniczyli m.in.: Rada Rozwoju Lublina, doradcy Prezydenta oraz pracownicy Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów. Ponadto od listopada 2011 r. do lutego 2012 r. na łamach lokalnej prasy miała miejsce dyskusja dotycząca przyszłości Lublina. Wypracowany w ten sposób dokument Strategii został przekazany do wszystkich wydziałów oraz biur Urzędu Miasta i poddany wewnętrznym konsultacjom.

W dalszej kolejności przygotowany dokument przedłożono do konsultacji społecznych, które odbyły się w dniach od 29 czerwca do 20 lipca 2012 r. W ramach konsultacji wpłynęły uwagi od 15 podmiotów (m.in. mieszkańców, rad dzielnic oraz różnego rodzaju organizacji), które zostały podzielone na 123 szczegółowe propozycje zmian. Swoją opinię i spostrzeżenia przekazał także 1 radny (Pan Mariusz Banach). Autorzy Strategii w części lub całości uznali za zasadne 71 szczegółowych uwag i wprowadzili stosowne korekty.

Na początku sierpnia rozpoczął się proces opiniowania Strategii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie. W wyniku procesu konsultacji i opiniowania Strategii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska został ustalony zakres i szczegółowość sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko Strategii Lublin 2020. Sporządzony dokument Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii Lublin 2020 został poddany konsultacjom społecznym w dniach od 23 stycznia 2013 r. do dnia 13 lutego 2013 r. Wraz z dokumentem Prognozy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin umieszczono dokumenty: Diagnoza stanu wyjściowego, Strategia Lublin 2020, stanowisko Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie oraz stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W rezultacie przeprowadzonych konsultacji wpłynęły uwagi od jednego podmiotu (wydzielono 7 szczegółowych uwag, z czego 3 zostały uznane za zasadne). Okres prac nad dokumentem Prognozy wraz z uwzględnieniem poprawek obejmował okres od listopada 2012 r. do lutego 2013 r.

Ponadto w ostatnich miesiącach Strategia Lublin 2020 była przedmiotem dyskusji na licznych spotkaniach, m.in. w ramach: Forum Dyskusyjnego „Lublin 2020” odbywającego się na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, debaty studenckiej pt. „Strategia Lublin 2020 oczami studentów”, a także przez ciała doradcze przy Prezydencie Miasta Lublin na różnych etapach prac. Również w dniu 21 lutego 2013 r. zorganizowano spotkanie dla Radnych Rady Miasta Lublin.