Raport Foresight Lublin 2050

Raport Foresight Lublin2050 jest podsumowaniem jedenastu miesięcy pracy nad scenariuszami rozwoju miasta do 2050 roku, które stanowią cenny wkład w procesie tworzenia Strategii Lublin 2030.

Kluczowym etapem foresightu były konsultacje społeczne, których celem było uspołecznienie polityki miejskiej i włączenie wszystkich zainteresowanych w zarządzanie miastem – tzw. civic engagement. Uczestniczyli w nich przedstawiciele wszystkich grup społecznych. Istotny był sposób ich przeprowadzenia – to miasto wyszło do interesariuszy prosząc ich o podzielenie się wizją Lublina w 2050 roku. Konsultacje prowadzone były jako Dialogu o przyszłości Lublina (tzw. stolików przyszłości) oraz warsztatów w formie dostosowanej do uczestników, których dotyczyły. Była to nie tylko okazja do poznania opinii interesariuszy. Pozwoliła również na poszerzenie ich wiedzy dotyczącej działań miasta i zbudowanie pola do późniejszej współpracy.

W warunkach zmienności i niepewności trudne jest dokładne poznanie przyszłości. Można jednak – na podstawie badania zjawisk i trendów – przewidzieć najbardziej prawdopodobny kierunek zmian. Przyczynić się ma do tego wariantowanie, czyli tworzenie kilku możliwych ścieżek rozwoju, które pozwalają na otrzymanie jak najbardziej prawdopodobnego i rzeczywistego obrazu przyszłości. Na podstawie zgromadzonego materiału opracowane zostały cztery scenariusze rozwoju Lublina do 2050 roku – „Otwarty Umysł”, „Cyfrowy Senior”, „Analogowa różnorodność”, „Zamknięta brama” – oraz piąty scenariusz młodzieży. Scenariusze te staną się podstawą do sformułowania działań mających na celu wykorzystanie potencjalnych szans i zredukowanie ryzyka wystąpienia zagrożeń. Są one również podstawą do wypracowania rekomendacji dla miasta dotyczących zjawisk społeczno-gospodarczych, rozwoju technologicznego i zagospodarowania przestrzennego.